مهندسی جوش

کليات

لوله هايی که توسط فرآيند جوشکاری توليد می گردند, بايد عاری از هرگونه مشکلات جدی در توليد و بهره برداری باشند و لازم است کنترل هايی از انتخاب مواد تا ساخت, نصب, راه اندازی و بازرسی ها وجود داشته باشد. به عنوان مثال انتخاب مواد نامناسب می تواند باعث بروز مشکلاتی نظير ترک در جوشکاری بشود. به منظور اجتناب از بوجود آمدن عيب, روش جوشکاری مناسبی مدون و تأييد شده و مطابق آن اجـرا می گردد. فرآيند جوشکاری با توجه به تعاريف استاندارد ISO 9000 فرآيند ويژه معرفی شده و جهت کنترل آن در شرکت نيازمنديهای استاندارد ISO 3834 معادل EN 729 به اجرا گذاشته شده است.

جهت برقراری سيستم مندرج در استاندارد ISO 3834, سيستم مديريت کيفيت بازنگری شده و الزامات لازم در مدارک موجود لحاظ گرديده است. مجموعه تغييرات سيستم در اين روش اجرايی به صورت کلی ذکر شده است و همچنين مسايل ايمنی و زيست محيطی در فرآيند جوشکاری تحت کنترل می باشد.

 

سيكل فرآيند در واحد مهندسي جوش

بازنگری قرار داد و طراحی

مواد مصرفی

تامین کنندگان

فعالیت جوشکاری

تجهیزات

عملیات جوشکاری

پرسنل

ازمایش و بازرسی مربوط به جوشکاری

موارد نامنطبق واقدامات اصلاحی

کالیبراسیون

شناسایی و قابلیت ردیابی

سوابق کیفیتی

نمودار سیکل فرایند واحد مهندسی جوش