لیست برخی از قراردادهای عمده

 

نام مشتري

قطر لوله (ميليمتر)

از تاريخ

تا تاريخ

وزن(تن)

شرکت آب منطقه اي يزد

1400

1373

1378

67900

شرکت آب و فاضلاب کشور

700

1376

1379

6900+1600

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

1200

1376

1378

15600

شرکت آب منطقه اي تهران

2000

1376

1377

8300

اتحاديه تعاوني عشاير آذربايجان شرقي

714-800

1376

1376

1500

اداره کل عشاير اردبيل

714

1376

1376

1800

شرکت آب منطقه اي اصفهان

1200

1375

1378

1600

شرکت آب و فاضلاب بهارستان

900

1375

1375

3700

شرکت آب منطقه اي زنجان

700

1374

1378

1500

شرکت آب منطقه اي کرمان (ثارا....)

3000

1374

1378

2100

شرکت آب و فاضلاب تهران

700 تا 2000

1374

1378

8600

معاونت ساخت بنادر و فرودگاههاي وزارت راه و ترابري

750

1374

1375

2000

شرکت آب و فاضلاب مشهد

700 تا 1200

1373

1376

4300

شرکت آب منطقه اي خراسان

1200

1373

1376

5600

شرکت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

900

1373

1378

10500

سازمان آب و برق خوزستان

610تا475

1372

1376

1000

سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي

700

1374

1375

1800

شرکت مپنا (نيروگاه منتظر قائم)

500

1377

1378

2000

شرکت آب منطقه اي فارس و بوير احمد

600

1375

1377

1100

شرکت اتمسفر (نيروگاه اراک)

1100

1376

1377

1000

شرکت آب منطقه اي هرمزگان

1200

1378

1379

4400

شرکت آب منطقه اي فارس

1100

1378

1380

8200

هيئت سه نفري مجري طرح احداث بنادر منطقه چابهار

800 و 1400

1380

1381

9300

آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل (سد شيستر)

500

1380

1381

3000

آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل (سد اردبيل)

500 و 1100

1380

1380

1500

آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل (سد ستارخان)

500 و 1200

1380

1380

1900

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

600

1380

1380

1900

آب منطقه اي اصفهان

500 و 1200

1380

1380

10700

سازمان اب استان زنجان

1000 تا 1200

1379

1380

2200

شرکت مپنا(طرح نيروگاه سهند)

200 تا 1800

1380

1380

1500

شرکت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي (پيدک)

500 تا 2000

1381

1381

1200

پتروشيمي شهيد تندگويان

900 و 600

1381

1381

1300

آب منطقه اي آذربايجان غربي

1400 و 600

1381

1382

1000

آبرساني به هشترود

500

1381

1382

1900

آب منطقه اي اصفهان

1300

1381

1382

12000

آب فارس ياسوج

100تا650

1381

1382

6300

پتروشيمي مبين

1800

1381

1382

2700

صنايع مس

500 و 219

1382

1382

1900

شرکت توسعه نيشکر

1400 و 200

1382

1382

4700

شرکت تروند تدبير

2600

1381

1381

3400

شرکت آب و فاضلاب تهران

2200 و 1200

1381

1381

4000                 

سازمان آب منطفه اي اصفهان

1300 و 700

1383

1383

6000

آب منطقه اي فارس (لامرد)

450

1383

1383

1400

شرکت سهامي شيلات ايران

762 و 304

1383

1383

5500

شرکت خدمات و بازرگاني معادن و فلزات غير آهني

600 و 200

1383

1383

1800

آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل

1200 و 400

1383

1383

3100

شرکت کشتي سازي فراساحل

1219 و 1016

1383

1383

27500

مهندسان مشاور سازه (پتروشيمي آريا ساسول)

2454 و 1500

1383

1383

4000

شرکت آب و فاضلاب روستايي خوزستان

600

1383

1383

1000

آب منطقه اي غرب

610

1383

1383

1000

شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور

600

1383

1383

1000

شرکت پايانه هاي صادرات مواد نفتي

1800 و 900

1383

1383

1600

آب منطقه اي فارس (لارستان)

1000 و 500

1383

1384

4800

آب منطقه اي آذربايجان غربي

1600

1383

1384

1800

آب منطقه اي آذربايجان غربي

1600

1384

1384

1800

آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل

900

1383

1384

3600

آب منطقه اي فارس،بوشهر، کهگيلويه  بوير احمد

735 و 610

1384

1384

5000

آب منطقه اي آذربايجان

2000

1384

1384

1100

آب منطقه اي اصفهان

813

1384

1384

2400

شرکت بلند پايه

150 تا 1800

1385

1385

1700

صنايع مس ايران

600 تا 1050

1385

1385

2700

سازمان آب منطقه اي فارس (طرح کازرون)

450 و 500

1385

1385

1600

اداره کل امور آب استان لرستان (طرح واشيان)

1000

1385

1385

1200

آب منطقه اي اردبيل

2000

1385

1385

3900

شرکت آب منطقه اي اصفهان

700

1385

1385

3200

شرکت آب منطقه اي اردبيل

1800

1385

1385

2500

شرکت سهامي آب منطقه اي کردستان

1000

1385

1385

1000

شرکت خدمات مهندسي آب و خاک کشور

1200

1385

1385

1000

شرکت  سهامي آب منطقه اي کرمانشاه

1500

1385

1386

3500

شرکت بام گستر خوزستان

1200 و 1400

1385

1386

1000

شرکت سهامي سازمان آب و برق خوزستان (طرح ايذه)

250 تا 500

1385

1386

1000

شرکت سهامي سازمان آب و برق خوزستان (طرح ابوالعباس)

1300

1386

1386

12500

شرکت سهامي آب و برق خوزستان (طرح دزفول)

400 تا 900

1386

1386

4000

شرکت سهامي آب منطقه اي اصفهان

1200

1386

1386

1400

شرکت سهامي آب منطقه اي چهار محال بختياري

1000 و 1400

1386

1386

1100

شرکت سهامي آب منطقه اي چهار محال بختياري

250 تا 700

1386

1386

1400

شرکت ذوب آهن اصفهان (طرح توازن)

273 تا 2800

1386

1386

2200

شرکت فني و مهندسي آب و خاک

1200

1386

1386

1400

شرکت مهندسان مشاور سازه

700 تا 1300

1386

1386

1000

شرکت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي

400 تا 2700

1386

1386

1100

قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (عمران ساحل )

2133

1387

1387

1800

شرکت سهامي آب منطقه اي اصفهان

1000

1387

1387

1400

شرکت پتروشيمي مرواريد

900 تا 1800

1387

1387

1000

شرکت پتروشيمي مهر

1000 تا 1200

1387

1387

1000

شرکت آب منطقه اي هرمزگان

800

1387

1387

1400

شرکت آب منطقه اي قم

1800

1387

1387

4500

شرکت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي(پيدک)

450 تا 1800

1387

1388

1000

شرکت آب منطقه اي اصفهان

700

1387

1388

2000

شرکت آب منطقه اي هرمزگان

800 و 1600

1387

1388

5700

شرکت  سهامي آب منطقه اي کرمانشاه

900 تا 1800

1388

1389

15000

شرکت آب منطقه اي قم

900 تا 1800

1388

1389

40000

شرکت آب منطقه اي همدان

900 تا 1800

1388

1389

5000

شرکت آب منطقه اي گيلان (طرح شفارود)

200 تا 2200

1388

1389

2000

شرکت سهامي آب منطقه اي فارس (طرح فيروزآباد)

800 و 1600

1388

1389

4000

شرکت صنايع مس ايران

1000

1388

1389

1000

شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقي (طرح نهند)

900

1388

1389

3000

شرکت آب منطقه اي فارس (طرح جهرم)

762

1389

1389

3500

سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان (هارکله لالي)

50 تا 800

1389

1389

1400

شرکت آب منطقه اي لرستان (دشت جايدر)

1200

1389

1389

1500

شرکت آب منطقه اي مازندران (طرح چالوس)

900 تا 2400

1389

1389

1200

شرکت آب منطقه اي مازندران (طرح ساري)

900

1389

1389

3100

شرکت آب منطقه اي فارس (طرح داراب)

1700

1389

1389

4000

شرکت آب منطقه اي کردستان (طرح سقز)

1300

1389

1389

3900

شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقي (طرح قلعه چاي)

1400

1389

1389

3100

شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقي (طرح آيدوغموش)

219 تا 1219

1389

1389

2700

آب منطقه ای همدان

1600

1389

1390

20000

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان (مسکن مهر فولادشهر)

1000 و 1400

1389

1390

3000

شرکت آب منطقه ای یزد

300 تا 1400

1390

1390

1000

شرکت آب منطقه ای فارس (طرح آبرسانی به جهرم)

450 تا 900

1390

1392

6000

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی (طرح نهند)

900

1390

1392

2200

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی (طرح آبرسانی از سد ارداک و دوستی)

1000

1390

1390

1000

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی (طرح ارس)

800 تا 2000

1390

1392

4000

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان (آبرسانی به باغات سمیرم)

600

1390

1390

1000

شرکت گوپله (طرح آبرسانی به قم)

150 تا 1600

1390

1391

7200

شرکت جنرال مکانیک (انتقال آب از سد نرمانشیر)

1200

1390

1391

1000

شرکت مهندسی همپا (پروژه لردگان و زنجان)

450 تا 1900

1390

1391

1500

شرکت آب منطه ای کردستان (طرح آبرسانی به سقز)

800،900و1200

1390

1391

2800

صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز

1200

1391

1391

1250

شرکت آب منطقه ای ایلام (طرح آبرسانی ایوان – بخش اول)

100 تا 500

1391

1392

1500

شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد (طرح لیکک)

500 تا 700

1391

1392

5500

شرکت آب و فاضلاب سیستان  و بلوچستان (طرح آبرسانی به زاهدان) و شرکت آب منطقه ای همدان (طرح ابرسانی به همدان از سد تالوار)

1200 تا 1600

1391

1393

63000

شرکت مهندسی شفاب (پروژه مخزن مجتمع فولاد مبارکه)

800 و 1000

1392

1392

2000

سازمان آب و برق خوزستان – طرح آبرسانی غدیر

2000

1392

1392

11000

شرکت آب منطقه ای لرستان (انتقال آب کاکا رضا)

1800

1392

1392

1400

شرکت آب منطقه ای ایلام (طرح آبرسانی ایوان – بخش سوم)

350 و 450

1392

1392

1400

 

 

صفحه اصلی  |  درباره ما  |  محصولات و فروش  |  طرح توسعه  |  تماس با ما  |  نقشه سایت