محاسبه وزن تئوری یک متر لوله برحسب (کیلوگرم بر متر)

D(mm) قطر خارجی
t(mm) 
ضخامت


(کیلوگرم بر متر)

محاسبه فشار هیدروتست (برحسب بار)

D(mm) قطر خارجی
t(mm)  
ضخامت
          
کیفیت فولاد


فشار هیدرو تست(بار)